İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı (A,B,C Sınıfı)

Bünyemizdeki makina, inşaat, maden, endüstri, elektrik elektronik, bilgisayar, çevre, gıda, jeoloji, kimya, fizik, tekstil, ziraat mühendislerinden oluşan A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımız yetkileri çerçevesinde, iş yerinizde rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle iş birliği konularında çalışmaktadırlar. Tüm çalışmalarını son teknoloji ve güncel mevzuat bilgileri ışığında yapan uzmanlarımız iş yerinizde güvenli çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar.

İş Yeri Hekimi ve Hemşire İstihdamı

Uzman doktor ve hemşire kadromuz ile iş yerinizde sağlık gözetimleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ile beraber tüm faaliyetleri yürütmekte, iş yeri ve çalışan sağlık uygulamalarını ve periyodik takiplerini güncel ve profesyonel yöntemler çerçevesinde gerçekleştirerek sağlıklı çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktayız.

Rehberlik ve Danışmanlık

İş yerinde yapılan çalışmalar ilgili olarak tasarım, makine ve teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, İSG mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak, alınması gereken tedbirleri bildirmek, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için gerekli çalışmaları koordine etmek

Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Sektöre özel, HAZOP, PHA, JSA, PRA, ETA, What if, FMEA, CCA, Matris metodları ile risk değerlendirme çalışmaları yapmaktayız.

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş yerinde periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. Kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt

Çalışanların İSG eğitimlerinin mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak, kontrol etmek.

İlgili Birimlerle İş birliği

Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak, sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını hazırlamak, İSG kuruluyla iş birliği içinde çalışmak, çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak.

Diğer Sağlık Çalışmaları

İşçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapılması ve alınan kararların uygulanmasını izlemek, tüm iş yeri birimlerinin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, iş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak, iş yerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması, işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması çalışanların sağlık gözetiminin yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İSG mevzuat uygunluk denetimi
Risk değerlendirmeleri çalışmaları
Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması
Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması
Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması
Kişisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması
Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti
İzleme ve ölçme planlarının oluşturulması
İSG kurulunun oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliği kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
İSG el kitaplarının hazırlanması
İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması
Düzeltici faaliyet planlamasının yapılması
Alt işveren İSG uygulamalarının yönlendirilmesi
Prosedür, plan, form ve talimatlarının hazırlanması
Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi
Görev tanımlarının İSG mevzuatı açısından düzenlenmesi
Kaza ve olay önleme, araştırma sisteminin kurulması
Acil durum sisteminin kurulması, uygulamalı tatbikatların planlanması
Acil durum planlarının hazırlanması (yangın, deprem, sel, sızıntı, iş kazası vb.)
Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi yangın eğitimi ve senaryo
Tatbikat raporlarının oluşturulması
İş izin sitemlerinin oluşturulması
Kilitleme ve etiketleme sisteminin kurulması
Benzer sektördeki iyi uygulama örnekleri hakkında destek
Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması
Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin belgelendirilmesi
ÇSGB iş müfettişlerinin gerçekleştireceği denetimlere hazırlık ve iştirak
ÇSGB ile ilgili yazışmalarda teknik destek sağlanması
Mevzuat değişikliklerinden firmanın bilgilendirilmesi
Ulusal ve uluslar arası ihale öncesi ve sonrası teknik destek

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bayraklı OSGB olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmet ve uygulamalarının dışında, yine sektörle alakalı konularda kadromuz, tecrübemiz ve imkanlarımız dâhilinde danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz. Bunlar ortam ölçümleri işlerinin organizasyonu ve takibi, ekipmanların periyodik kontrol ve ölçümleri işlerinin organizasyonu ve takibi, tahlil ve laboratuvar işlerinin organizasyonu ve takibi, hukuk danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği eğitim danışmanlığı, ISO 45001 uygulama danışmanlığı, çevre danışmanlığı gibi faaliyetler mevcuttur.

Profesyonel Çözüm Ortaklığı

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz, konusunda uzman profesyonellerce koordine edilmektedir. Bu bağlamda bünyemizde hukuk danışmanı olarak iki avukat, bilişim danışmanı olarak bir bilgisayar yüksek mühendisi, OSGB yönetimi ve iç denetim konularında bir emekli iş müfettişi, yönetim sistemleri konusunda bir entegre sistem yönetmeni, saha uygulamalarında iki makina mühendisi, üç inşaat mühendisi, bir maden mühendisi, bir gıda mühendisi ve ziraat, gıda, elektrik elektronik, tekstil, endüstri mühendisleri bulunmaktadır.

Ortam Ölçümleri Organizasyonu

İSG ölçümleri, gürültü ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor; sıcaklık, nem, hava akım hızı ölçümleri, toz ölçümü, gaz ölçümü, iç ortam VOC ölçümü, dozimetrik gürültü ölçümü, el, kol, vücut titreşim ölçümü, diğer kişisel maruziyet ölçümleri, gürültü haritası çıkarılması, termal konfor haritası çıkarılması, aydınlatma haritası çıkarılması, iş yeri ortamında ağır metal analizi, kurşun, civa, krom, çinko, demir v.b. analizleri

İş Ekipmanları Periyodik Test ve Kontrol Organizasyonu

Kule vinç, mobil vinç, tavan vinci, pergel vinç, gırgır vinç, araç üstü vinç, caraskal, forklift, transpalet, araç lifti, istif makinası, hidrolik kriko, yük asansörü, asansör, buhar kazanı, kalorifer kazanı, kızgın yağ kazanı, sıcak su kazanı, kompresör, hava tankı, hidrofor, otoklav, buhar jeneratörü, genleşme tankı vb. ekipmanların periyodik kontrolleri ile, elektrik tesisatı topraklama , paratoner topraklama kontrolleri

Çevre Ölçüm Organizasyonu

Baca gazı emisyon, SO2 tayini, CO, CO2 O2 tayini, NO tayini, NO2, NOX tayini, islilik tayini, nem tayini, hız tayini, sıcaklık tayini, partikül madde tayini, VOC numune alma-GC/FID analizi, çevre havası toz ölçümü, PM 10 ortamda toz ölçümü, çöken toz ölçümleri, hava kalitesi dağılım modellemesi, çevresel gürültü ölçümü, izne tabi tesisler için ve izne tabi olmayan tesisler için gürültü ölçümü, ÇED kapsamında akustik rapor, eğlence yerleri için gürültü ölçümü, iş yeri, atolye ve imalathaneler için çevresel gürültü ölçümü, akustik rapor ve gürültü dağılım modellemesi, mekanik titreşim, madencilik hava şoku ve yer titreşim ölçümü organizayonları

Mobil Sağlık Hizmetleri ve Tetkik-Tahlil Laboratuvar Organizasyonu

Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri, portör muayenesi, hepatit - hiv taraması ve aşılama, tam kan sayımı (18 parametre), tam idrar tetkiki, kanda ve idrarda ağır metal tayini, biyokimyasal kan testleri, elektrokardiyografi (ekg), koruyucu aşılar, genel fizik muayene, bilgisayarlı göz muayenesi ve diğer tahlil konularının organize edilmesi

İş Hukuku Danışmanlığı

İşletme ve kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı iş Kanunu ve ilgili Mevzuat Uyarınca incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması, 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında inceleme, personel özlük dosyalarının incelenmesi, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi, işe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği, fesih bildirimlerinin ve ibranamelerin düzenlenmesi, haklı, haksız, geçerli fesih usullerinin gözetimi, işverenlerin, iş güvencesi, işçinin sadakat borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması, meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, bilirkişi raporlanın teknik olarak incelenmesi, ÇSGB teftişlerine iş yerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek, idari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek, yasal yazışma formatlarının hazırlanması, yönetici ve çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirilmesi, görev tanımlarının revizyonu, işçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde teknik destek, iş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması, işe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek, somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkları takibi ve müşavirlik hizmetleri, dokümantasyon Hizmetleri, şirket iç yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, personel el kitabı vb. dokümantasyon çalışmalarının hazırlanması, sosyal güvenlik hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirmesi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümüne teknik destek sağlanması, iş ve idare mahkemeleri nezdinde hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine teknik destek

Satınalma Danışmanlığı

Organizasyon hizmetlerimize benzer şekilde, işletmeniz için ihtiyacınız olan yangın söndürme cihazları ve sistemleri, yangın söndürme araç ve gereçleri tedariği, yönlendirici, uyarı ikaz levha ve işaretleri tedariği, kişisel koruyucu donanım tedariği, iş kıyafetleri tedariği, iskele sistemleri vb. araç gereç ekipman ve donanımın profesyonel biçimde tarafınıza sağlanması organizasyonu ve ilgili konularda teknik destek danışmanlığı

Mühendislik Hizmetleri Danışmanlığı

İşletmeniz, makina ekipmanlarınız ve ilgili sistemleriniz için gerek görülen konularda örneğin makina eminiyet unsurlarının revizyonları, acil buton aplikasyonları, havalandırma, atık yönetimi ekipmanları, buhar, yağ, basınçlı hava, su sistemleri, trafo, elektrik panoları vb. sistemler üzerinde düzenleyici önleyici faaliyetlerin organizasyonu yapmak ve teknik konularda destek, bakım onarım faaliyetleri konusunda teknik danışmanlık. İSG konusunda risklleri sıfırlayacak otomasyon uygulamaları ve robotik aplikasyonlar, yazılım çözümleri

Eğitim Hizmetlerimiz
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışma mevzuatı eğitimi
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları eğitimi
İş yeri temizliği ve düzeni eğitimi
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar eğitimi
Meslek hastalıklarının sebepleri eğitimi
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri eğitimi
İlkyardım eğitimi
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri eğitimi
Elle kaldırma ve taşıma eğitimi
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma eğitimi
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı eğitimi
Ekranlı araçlarla çalışma eğitimi
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri eğitimi
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması eğitimi
Güvenlik ve sağlık işaretleri eğitimi
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü eğitimi
Tahliye ve kurtarma

Diğer Eğitimler

İş Hukuku Eğitimleri
Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
Çevre Eğitimleri
İlk yardım Eğitimleri
Yangın Eğitimleri
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Hijyen Eğitimi

Mesleki Eğitim Organizasyonu

Çalışanlarınızın akredite eğitim kurumlarından mesleki eğtimlerini alarak MEB onaylı mesleki eğitim sertifikası almaları aşamalarının tamamının organize edilmesi
M.E.B Onaylı Mesleki Eğitimler;
Forklift, vinç vb. iş makinası operatör eğitimleri
Kaynakçı eğitimleri
Elektrikçi eğitimleri
Tornacı eğitimleri
Montajcı eğitimleri
Kalıp, demir, betoncu eğitimleri
Yalıtımcı eğitimleri
Duvar, sıva, boya, çatıcı eğitimleri
Diğer mesleki eğitimleri

Diğer Eğitim Organizasyonu

Çevre mevzuatı bilgilendirme
Çevre etki boyut değerlendirme yöntemleri
Atık yönetimi eğitimi
Şantiyelerde çevre uygulamaları
Fabrikalarda çevre uygulamaları
Temel sertifikalı ilk yardım eğitimi
İşletmelerde temel ilk yardım becerileri
Yangın eğitimleri
LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
Bina yangın ekipleri ve görevleri
Yangın söndürme maddeleri, cihazları, kullanımı, bakımı
Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
Uygulamalı canlı, alevli eğitim tatbikatı

Çevre Danışmanlığı

Çevre mevzuatına uygunluk denetimi
İşletmelerde çevre mühendisi istihdamı
Atık bertaraf firmalarının belirlenmesinde teknik destek
Atık azaltma teknolojileri
Atık ayrıştırma, toplama uygulamaların ve yöntemlerin belirlenmesi
Tehlikeli, tehlikesiz atık alanlarının oluşturulmasında teknik destek
Atıkların yönetimi prosedürlerinin oluşturulması
Atık yönetim planının hazırlanması
Atık beyan formlarının hazırlanmasında teknik destek
Tehlikeli atık beyanı, piyasaya süren ambalaj beyanı, atık yağ beyanı
Atık analizlerinin yaptırılması
Kimyasal veri girişi ve Seveso e-bildirimlerinde teknik destek
ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurulması ve işletiminde sürekli destek sağlanması
Çevresel işletme kriterlerine göre izleme ve ölçme planının oluşturulması ve takibi
Atık yönetimi, çevre mevzuatı ve çevre bilinçlendirme eğitimleri verilmesi
İşletmeye özgü "Çevre El Kitapları"nın hazırlanması
Çevresel acil durum planlarının hazırlanması, tatbikatların organizasyonu
Çevresel güvenlik ve sağlık işaretlerinin belirlenmesi
Çevre izin ve lisanlarının alınmasında teknik destek ve takip işlemleri
Periyodik çevre denetimlerinin yapılması ve raporlanması
Mevzuat değişiklikleri hakkında iş yerinin bilgilendirilmesi

Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini sağlar. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, düzenli ve herkesin bireysel sorumluluklarının farkında olduğu bir sistem oluşturulmasını sağlar. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önüne geçerek işletmeye verebileceği maddi ve manevi zararları engellemeyi sağlar. İşletmenizde sistemin kurulmasını sağlayarak sonrasında da denetim hizmetleri vermekteyiz